§1 Zasady ogólne

1. Wynajmowany Lokal rozliczany jest w osobo/dobach, osobo/miesiącach lub w inny uzgodniony sposób.
2. Na potrzeby wynajmu doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 12.00, a kończy o godzinie 10.00 następnego dnia.

§2 Rezerwacja

1. Liczba dni pobytu, ilość osób, cena określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą można składać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
2. Ustalona cena odnosi się do okresu, na jaki Najemca, lub Osoba reprezentująca firmę zadeklarowały pobyt. W sytuacji skrócenia okresu pobytu obowiązują stawki określone w Cenniku, dołączonym do niniejszego regulaminu oraz dostępnym na stronie internetowej https://hosteltrzykolory.pl/regulamin-pobytu.
3. W przypadku nieterminowej płatności Wynajmujący naliczać będzie odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku licząc od dnia następującego po terminie płatności do dnia zapłaty co najemca akceptuje.
4. W przypadku nieterminowej płatności Wynajmujący wystosuje do najemcy przedsądowe wezwanie do dobrowolnej zapłaty zadłużenia listem poleconym na adres wskazany w Karcie Pobytu. Zryczałtowany koszt każdego wezwania wynosi 25 zł.
5. Informację o przedłużeniu pobytu Najemca powinien złożyć najpóźniej na tydzień przed upływem terminu najmu mailowo lub osobiście. W przypadku niedotrzymania tego terminu, przedłużenie pobytu możliwe jest w zależności od dostępności wolnych miejsc.
6. Wynajmujący ma prawo do pobrania kaucji, która zostanie rozliczona na zakończenie pobytu. Wysokość kaucji uzależniona jest każdorazowo od długości pobytu oraz ilości osób, które będą zakwaterowane.
7. Wynajmujący nie odpowiada za miejsca parkingowe, które to należą do Miasta Wrocław.

§ 3 Korzystanie z lokalu

1. Najemca ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu jak i jego wyposażeniem. Przejęcie lokalu przez Najemcę oznacza jego akceptacje oraz to, że nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu.
2. Najemca otrzymuje do swej dyspozycji klucz do lokalu, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka. Wysokość opłaty za wymianę zamka wynosi 150 zł.
3. Najemca powinien używać lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
4. W godzinach 22.00 do 6.00 w lokalu należy zachować ciszę.
5. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Najemcę jest zabronione, chyba że Najemca uzgodni tę kwestię z Wynajmującym. Również ewentualne wizyty gości należy wcześniej uzgodnić.
6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie i/lub w sposób niewłaściwy Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć lokal w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. W przypadku konieczności interwencji firmy ochroniarskiej Najemca zostanie obciążony „opłatą za interwencję” w wysokości 150zł.

§ 4 Prawa i obowiązki

1. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy oraz innych osób wniesione do lokalu, lub pozostawione w innym, nieprzeznaczonym do tego miejscu np. parkingu
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia lokalu i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
3. Najemca powinien powiadomić Wynajmującego o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
4. Wynajmujący ma prawo podczas nieobecności Najemcy wchodzić do wynajętej przez nich kwatery, w przypadku nie wyrażenia zgody, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu w szczególnych okolicznościach. W przypadku uzasadnionego podejrzenia Wynajmującego, że została uczyniona szkoda, Najemca jest zobowiązany umożliwić wejście do kwatery w celu dokonania oględzin lokalu.
5. Jeżeli „osoba reprezentująca firmę” jest podwykonawcą Najemcy, winien on okazać stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania najemcy wraz z zakresem tego umocowania, w szczególności do zawierania umów i dokonywania rozliczeń wraz z określeniem odpowiedzialności. „Osoba reprezentująca firmę” ponosi solidarną odpowiedzialność z Najemcą za wszelkie zobowiązania wynikające z zawartej umowy.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Za nie dostosowanie się do powyższego zakazu Wynajmujący może obciążyć każdorazowo Najemcę karą w wysokości 50zł.

§ 5 Wymeldowanie

1. Doba noclegowa kończy się o godzinie 10.00. Do tego czasu lokal winien być zwolniony, a klucz zwrócony do recepcji. Niewymeldowanie się do godziny 10.00 lub nie zwrócenie klucza skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
2. W chwili zdania kluczy do lokalu, Wynajmujący ma prawo oględzin lokalu i na tej podstawie decyduje o zwrocie kaucji.

§6 Zmiana Regulaminu

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu na koniec każdego miesiąca, o czym niezwłocznie poinformuje Najemce, drogą mailową oraz poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w recepcji.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2014 roku.